Verder naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden van de website

 1. Welkom op de website van Cowboy
  1. Wij zijn Cowboy NV, gevestigd aan de Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel, België.
   Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 0669.908.031
   BTW-nummer: BE0669.908.031
   -mail adres: hello@cowboy.com.
  2. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van onze website, bereikbaar via cowboy.com.
 2. Wij respecteren uw privacy
  Deze website maakt gebruikt van cookies, zoals vermeld in ons cookie-beleid. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform ons beleid voor gegevensbescherming.
 3. Intellectueel eigendom
  1. Als u deze voorwaarden nakomt, bieden wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en herroepelijk gebruiksrecht voor de website ten behoeve van niet-commerciële doeleinden, zoals beschreven in dit document.
  2. Deze website en alle content die wij u ter beschikking stellen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusief eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders.
  3. U mag geen enkel deel van de website of van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze voorwaarden of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.
 4. Content
  1. Cowboy kan links naar apps/content/diensten van derden plaatsen voor informatiedoeleinden.
  2. Cowboy kan gebruikers ook toestaan om content zoals foto's, beoordelingen, beschrijvingen, commentaren, vragen en andere informatie (“user content”), die eigendom van de betrokken gebruiker zijn, op de website te posten.
  3. U gaat ermee akkoord om geen user content met enig commercieel of professioneel doel te posten, of user content die onwettig, schadelijk, beledigend, kwetsend, lasterlijk, inbreukmakend, intimiderend zijn of een inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer of anderszins ongepast zijn. Wij behouden ons het recht voor tot weigering en/of verwijdering van enige user content die naar onze mening, zulks ter beoordeling van alleen ons, deze voorwaarden schendt.
  4. Door user content op deze website te posten: verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde en onherroepelijke licentie om uw user content te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren betreffende Cowboy en enige andere van onze diensten en van de diensten van de met ons gelieerde bedrijven; u verleent elke gebruiker van deze website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royalty-vrije licentie om uw user content te gebruiken, zoals toegestaan via de kenmerken van de website en conform deze voorwaarden; u verklaart en garandeert dat u alle rechten heeft voor de doeleinden van deze alinea.
 5. Aansprakelijkheid
  1. We doen, noch expliciet, noch impliciet, enige toezegging betreffende: de beschikbaarheid van de website op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, de continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de website, inclusief de user content en de links naar apps/content/diensten van derden.
  2. Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de website en van onze producten en diensten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.
  3. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade, waaronder (maar niet beperkt tot) reputatieschade.
  4. De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea's geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.
  5. Indien Cowboy ondanks bovenstaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden, is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot 100 EUR.
 6. Slotbepalingen
  1. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.
  2. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, dient u elk gebruik ervan of het bezoeken van de website te stoppen.

Fiets - Voorwaarden

 1. Identiteit van de vakhandelaar
  Wij zijn Cowboy NV, gevestigd aan de Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel, België.
  Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 0669.908.031
  BTW-nummer: BE0669.908.031
  -mail adres: hello@cowboy.com.
 2. Definitions

  Cowboy
  Cowboy NV, waarvan de gegevens hierboven bij 1 vermeld staan.
  Klant (hierna aangeduid als 'u' of 'Klant')
  Natuurlijke of rechtspersonen met wie Cowboy een overeenkomst sluit of met wie Cowboy onderhandelt over het sluiten van de overeenkomst.
  Consument
  Natuurlijke personen die handelen voor doeleinden buiten hun beroep, bedrijf of ambacht;
  Product
  Goederen of diensten, aangeboden door Cowboy
 3. Toepasselijkheid
  1. De verkoopvoorwaarden van Cowboy zijn van toepassing op elke offerte voor een product van Cowboy aan de Klant.
  2. Cowboy levert uitsluitend in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Cowboy levert Cowboy 1 fietsen exclusief in België en Nederland. Bij bestellingen met een leveringsadres in een ander land dan hiervoor vermeld, behoudt Cowboy zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
  3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u boven 18 jaar zijn en niet juridisch handelingsonbekwaam zijn en een geldig e-mailadres hebben. Indien Cowboy ter ore komt dat een bestelling gedaan is door een minderjarige, behoudt Cowboy zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
  4. Om uw Cowboy-fiets te kunnen gebruiken, moet u een mobiel apparaat met toegang tot internet en GPS-signaal hebben. Om te beginnen met het gebruik van uw Cowboy fiets, moet u eerst de Cowboy-app downloaden (beschikbaar via de App Store en Google Play) en uw persoonlijke Cowboy-account activeren. De Cowboy-app kan gratis gedownload en gebruikt worden. De gebruiksvoorwaarden van de Cowboy-app zijn hierop van toepassing.
  5. U bent alleen en uitsluitend aansprakelijk voor alle aspecten van uw fietstochten, waaronder de nakoming van alle regels met betrekking tot de weg, het verkeer en de verzekering die eventueel voor u gelden. Deze regels kunnen per land verschillen. Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of u in dit opzicht aan alle voorschriften voldoet. In België moet u bijvoorbeeld uw Cowboy voorzien van voor-, achter- en wielreflectoren en een fietsbel om te voldoen aan de wegcode.
  6. De kosten voor het gebruik van uw Cowboy-fiets en de app zijn voor uw eigen rekening, inclusief alle eventuele kosten betreffende uw mobiele apparaat, Internet-verbinding, GPS, herladen van de batterij, bel en reflectoren.
  7. Door een online bestelling op de website te plaatsen, accepteert u formeel de verkoopvoorwaarden van Cowboy, de gebruiksvoorwaarden van de Cowboy-app en het beleid voor gegevensbescherming van Cowboy. U vindt deze op onze website.
 4. Ons aanbod en uw bestelling
  1. Cowboy deelt in haar aanbod uitdrukkelijk mee, of dit een beperkte periode geldig is en of specifieke voorwaarden gelden, die anders zijn dan vastgesteld in deze verkoopvoorwaarden
  2. Cowboy geeft een duidelijke, volledige en juiste beschrijving van de producten die aan u worden verkocht, evenals van de stappen in het leveringsproces van Cowboy.
  3. De koopovereenkomst tussen ons is aangegaan, zodra Cowboy uw bestelling schriftelijk bevestigt. De bevestiging volgt nadat Cowboy een goedkeuring heeft ontvangen van de uitgever van uw kaart. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet door Cowboy geaccepteerd of verwerkt . Bij gebruik van de bankkaart van een andere kaarthouder bevestigt u dat u toestemming heeft om die bankkaart te gebruiken voor de aankoop bij Cowboy en om er de betaling mee te verrichten. Indien de uitgever van uw kaart de goedkeuring van uw betaling aan Cowboy zou weigeren, dan kan Cowboy niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of het niet leveren van uw bestelling. Cowboy accepteert de volgende betalingswijzen: Visa, MasterCard en Bancontact.
  4. Cowboy dient de goederen binnen 30 dagen nadat zij de order schriftelijk bevestigd heeft, te leveren.
  5. Om een product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelwagen. Daarna vult u uw contactgegevens en factuurgegevens in. Vervolgens bevestigt u de levering via Mondial Relay. Bij de laatste stap wordt u naar een overzichtspagina geleid. Door op de knop “bestellen en betalen” te drukken, accepteert u de voorwaarden van Cowboy. Na voltooiing van deze stappen wordt uw bestelling definitief.
  6. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen of te veranderen, met of zonder kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Door onze producten te blijven gebruiken na eventuele wijzigingen, aanpassingen of veranderingen in deze voorwaarden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze herziene voorwaarden. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de nieuwe beperkingen of andere wijzigingen met terugwerkende kracht toe te passen op eerdere aankopen.
  7. Alle promoties zijn onverenigbaar met elkaar, tenzij anders vermeld.
 5. Recht op annulatie
  1. Als u een consument bent, dan heeft u het recht om uw aankoop te annuleren en de bestelling zonder opgave van redenen en zonder extra kosten (afgezien van de kosten voor retourzending) terug te zenden. Als u de aankoop annuleert, verliest u de toegang tot de Cowboy-app.
  2. De annulatieperiode verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een derde, anders dan de vervoerder en door u aangeduid, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Indien de goederen in meerdere partijen of delen worden geleverd, verstrijkt de annulatieperiode 14 dagen na de dag waarop u de laatste partij of het laatste deel fysiek in ontvangst neemt.
  3. Let wel: het recht op annulatie geldt niet indien goederen volgens de specificaties van de klant vervaardigd zijn of duidelijk gepersonaliseerd zijn.
  4. U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet meer dan 14 dagen nadat u ons gemeld heeft dat u deze overeenkomst met ons annuleert, terug te zenden of aan Cowboy te overhandigen. Aan de uiterste datum is voldaan, indien u de goederen terugzendt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.
  5. U bent slechts aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren ervan, anders dan wat benodigd is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen. Door het monteren van de pedalen en/of het rechtzetten van het stuur en/of het verstellen van de hoogte van het zadel, ontstaan mogelijk kleine krassen, waardoor de waarde van de fiets afneemt. Voor zover deze handelingen niet noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en het functioneren van de fiets vast te stellen, bent u jegens Cowboy aansprakelijk voor elke waardevermindering die door deze handelingen veroorzaakt is.
  6. Weigering van levering wordt beschouwd als een retourzending, daarom zijn retourverzendkosten van toepassing.
  7. Indien u de goederen naar Cowboy terugstuurt, kan Cowboy terugbetaling weigeren totdat zij de teruggezonden goederen ontvangen heeft of totdat u aangetoond heeft dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.
  8. Cowboy dient u uiterlijk 14 dagen na de dag waarop zij de door u teruggezonden goederen hebben ontvangen heeft, terug te betalen. Indien Cowboy aanbiedt om de goederen zelf af te halen, wordt u binnen 14 dagen terugbetaald, vanaf de dag waarop u Cowboy meegedeeld heeft dat u de koopovereenkomst annuleert.
  9. Cowboy dient dezelfde betalingsmethode te gebruiken als door u gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u nadrukkelijk anders overeengekomen bent, en op voorwaarde dat u geen extra kosten voor een dergelijke terugbetaling verschuldigd bent. Cowboy vergoedt de bijkomende kosten niet indien u uitdrukkelijk een levering gekozen heeft, die niet de goedkoopste standaard levering is, die Cowboy aanbiedt.
  10. U dient de bestelling en de verpakking gedurende de eerste 14 dagen na levering uiterst zorgvuldig te hanteren. Als consument bent u aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan wat benodigd is om de aard, de kenmerken en het functioneren ervan vast te stellen. Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, dient u het product slechts op dezelfde manier te hanteren en te inspecteren, zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
  11. Om gebruik te maken van uw recht op annulatie kunt u het formulier in bijlage invullen (of een gelijkluidende ondubbelzinnige mededeling doen) en deze per post of e-mail verzenden, zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld. Wij zenden u een bevestiging van uw annulatie.
 6. Prijs
  1. De toepasbare prijzen zijn de prijzen die gelden op het tijdstip waarop de koopovereenkomst aangegaan is. Tijdens de periode die Cowboy in zijn aanbod vermeldt, veranderen de prijzen van Cowboy niet; prijswijzigingen als gevolg van veranderingen van belastingpercentages zijn hierop een uitzondering.
  2. Tenzij anders voorzien, zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en alle overige belastingen, en exclusief de verzendkosten. De verzendkosten kunnen variëren, afhankelijk van de leveringswijze en het land van levering.
  3. Cowboy informeert u altijd over de totale prijs voordat u doorgaat naar uw bestelling.
 7. Betaling
  1. Wij accepteren alleen betaling vooraf via onze website via de betalingswijzen, vermeld op onze website (zie art. 4 hierboven).
  2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens slechts via encryptie met SSL-technologie verzonden. Voor betalingen met SSL is geen speciale software vereist.
 8. Garantie
  1. Als consument heeft u een wettelijke garantie van 2 jaar op de goederen die u bij Cowboy heeft gekocht. Deze garantie van 2 jaar geldt nog steeds als de fiets wordt overgedragen aan een andere eigenaar, en de garantie vervalt 2 jaar na de oorspronkelijke (eerste) aankoop van de fiets.
  2. U heeft 1 jaar garantie op fietsen die via het Cowboy Circular-programma worden verkocht.
  3. Deze garantie dekt alle originele onderdelen tegen fabricage- en materiaalfouten (bijvoorbeeld in het geval dat de producten niet overeenkomen met de productomschrijving in de handleiding of niet overeenkomen met de advertentie van het product).
  4. Gedurende de eerste zes maanden van de garantie hoeft u niet te bewijzen dat het defect al aanwezig was toen u het product kocht.
  5. De garantie dekt geen schade of defecten als gevolg van ongelukken; een onjuiste montage of installatie van het product door de gebruiker; een onjuist of onzorgvuldig gebruik; bediening of transformatie van het product; een onderhoud in strijd met de onderhoudsinstructies van het product (bijv. het niet onderhouden van de remmen).
  6. De garantie geldt niet voor onderdelen die door normaal gebruik op natuurlijke wijze in kwaliteit achteruitgaan en vervangen moeten worden. De verwachte levensduur van deze onderdelen is afhankelijk van factoren zoals de mate van gebruik, onderhoud en algemene hantering. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zijn of haar fiets regelmatig te inspecteren en afdoende te onderhouden, en onderdelen te vervangen wanneer deze hun limiet hebben bereikt. Deze onderdelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: binnen- en buitenbanden, remschijven, remblokken, kabels, riemen, tandwielen, spaken, lagers, zadelschade.
  7. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de batterij met de gepaste intervallen (6-8 weken) wordt opgeladen als de fiets niet wordt gebruikt. Anders kan er diepontlading plaatsvinden, wat een noodzakelijke veiligheidsvoorziening is. Dan moet de batterij worden vervangen op kosten van de klant.
  8. De productgarantie dekt uitdrukkelijk geen problemen veroorzaakt door een wijziging of transformatie van het product, inclusief het gebruik van een applicatie van derden om de instellingen van de motorbesturing te wijzigen of aan te passen. Het is belangrijk te weten dat één wijziging al kan leiden tot schade. Als dergelijke wijzigingen bovendien problemen meebrengen voor andere aspecten van de fiets, inclusief de hardware, worden deze specifieke problemen ook niet gedekt door deze garantie.
  9. Garantieclaims moeten rechtstreeks bij Cowboy worden ingediend. Elke reparatie onder garantie moet door Cowboy worden uitgevoerd of vooraf door Cowboy worden goedgekeurd. Zo niet, dan heeft Cowboy het recht de garantieclaim te weigeren.
  10. Indien een garantieclaim wordt aanvaard, zullen wij, naar eigen inzicht, zorgen voor een vervanging (die niet noodzakelijkerwijs identiek is) voor het/de defecte onderdeel/onderdelen, of zullen wij redelijke commerciële inspanningen leveren om het/de defecte onderdeel/onderdelen te herstellen. Cowboy dekt de kosten van het onderdeel, verzending en eventuele arbeidskosten voor reparaties. Eventuele extra vervoerskosten (bijvoorbeeld als de klant een technicus ter plaatse vraagt om de reparatie uit te voeren, of verplaatsingskosten van en naar een servicepunt) zijn voor rekening van de klant.
  11. Eventuele vervangende onderdelen of componenten vallen voor dezelfde duur onder de garantie als het oorspronkelijke product, en vervallen op hetzelfde moment als de garantie van het oorspronkelijke product.
  12. De in dit artikel bedoelde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor gebruik in de Cowboy-landen: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, UK, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Italië, Spanje, Oostenrijk, USA. Cowboy heeft geen (garantie)verplichtingen jegens de consument indien het product buiten deze landen wordt gebruikt.
  13. GARANTIEVERLENGING - VOORWAARDEN
   1. De garantieverlengingsaanbieding begint op 20 februari 2024.
   2. De promotie eindigt op 17 maart 2024. Cowboy behoudt zich het recht voor om de promotie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te veranderen of te beëindigen.
   3. Exclusief geopend voor eigenaren van de modellen C3, Classic, Cruiser en Cruiser ST, zowel binnen hun huidige garantieperiode als diegenen met verlopen garanties.
   4. Garantieverlenging: In aanmerking komende eigenaars kunnen hun garantie met een extra jaar verlengen voor €199. De verlengingsprijs zal op 17 maart om middernacht CET stijgen naar €299, wat een besparing van €100 betekent als u voor deze datum koopt.
   5. Garantieheractivatie: Eigenaren met verlopen garanties kunnen deze voor een jaar reactiveren tegen een kostprijs van €199 tot 17 maart 2024. Na deze datum is heractivatie niet meer mogelijk.
   6. Het extra jaar garantiedekking omvat gebreken in vakmanschap en materialen, reserveonderdelen voor noodzakelijke reparaties en arbeid door een Cowboy-expert voor mechanische of elektronische reparatie.
   7. Alle standaard uitsluitingen van de standaardgarantie zijn van toepassing (zie ‘8. Garantie').
   8. Niet van toepassing op fietsen gekocht via het Cowboy Circular-programma.
   9. Beschikbaar in Frankrijk, Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
   10. Garantieclaims moeten gericht worden aan Cowboy, met reparaties die de uitvoering of goedkeuring van Cowboy vereisen.
   11. Fietsbezitters dragen de transportkosten voor reparaties ter plaatse of de reiskosten naar en van een servicepunt.
   12. De verlenging moet doorgaans binnen de oorspronkelijke garantieperiode worden gekocht, met een speciale uitzondering tot 17 maart 2024 voor aankopen buiten deze periode.
   13. Beperkt tot één aankoop per klant.
   14. De garantie blijft geldig en overdraagbaar als de fiets van eigenaar verandert.
   15. Een aankoop van garantieverlenging met een openstaand probleem op de fiets zal het bestaande probleem niet onder de nieuwe garantieperiode dekken.
 9. Levering en uitvoering
  1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u aan Cowboy opgegeven heeft als leveringsadres of adres van uitvoering van de dienstverlening.
  2. De levertijd die Cowboy aanduidt, dient te zijn gebaseerd op de omstandigheden die voor Cowboy van toepassing zijn wanneer de overeenkomst aangegaan is.
  3. Tenzij partijen een andere levertijd overeengekomen zijn, dient Cowboy de goederen fysiek te leveren of zeggenschap over de goederen aan de consument over te dragen zonder onnodige vertraging en niet meer dan 30 dagen vanaf het aangaan van de overeenkomst.
  4. Voor zover Cowboy verzuimd heeft om aan haar verplichting te voldoen van levering van de goederen op het met u overeengekomen tijdstip of binnen het met u overeengekomen tijdsbestek, dient u een beroep op Cowboy te doen om de levering uit te voeren binnen een bijkomende tijdsperiode die past bij de omstandigheden. Indien Cowboy nalaat om de goederen binnen die bijkomende tijdsperiode te leveren, heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen.
  5. De levering vindt plaats via Mondial Relay. Het proces gaat als volgt: (1) u maakt een afspraak en (2) de fiets wordt geleverd op de door u aangeduide plaats.
  6. Wanneer Cowboy de goederen aan u verzendt, gaat het risico van verlies van of schade aan de goederen op u over zodra u of een door u aangeduide derde, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Het risico gaat echter over op u bij levering aan de vervoerder indien de vervoerder de opdracht heeft gekregen om de goederen te vervoeren en die keuze niet door Cowboy is aangeboden, waarbij uw rechten jegens de vervoerder onverlet blijven.
  7. Gratis levering is alleen van toepassing op de aankoop van nieuwe fietsen. Bezorgkosten zijn van toepassing op Circular en C3 fietsen
 10. Overmacht
  1. Indien Cowboy door overmacht geen van haar verplichtingen jegens de Klant kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens de situatie van overmacht.
  2. Als gevallen van overmacht worden beschouwd: alle omstandigheden die buiten de wil en controle van Cowboy vallen, waardoor het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Dergelijke gevallen omvatten onder andere stakingen, brand, onderbreking van energieleveringen of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en/of het tijdelijk uitvallen van de webshop, vertraagde levering of geen levering door leveranciers of andere derden.
 11. Intellectuele eigendom
  1. Alle content die wij u ter beschikking stellen via onze website en alle overige communicatiemiddelen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusieve eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders.
  2. U mag geen enkel deel van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze bepalingen of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.
 12. Aansprakelijkheid
  1. We doen, noch expliciet, noch impliciet enige toezegging met betrekking tot:
  2. de beschikbaarheid van de app op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de app, inclusief de door gebruikers gegenereerde content en de links naar diensten van derden.
  3. Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door onze producten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.
  4. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals schade als gevolg van een ongeval, derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade zoals reputatieschade.
  5. De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea's geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.
  6. Indien Cowboy ondanks de voorgaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden voor een bepaalde schade, is de aansprakelijkheid van Cowboy in elk geval beperkt tot de door u betaalde prijs voor de betreffende Cowboy-producten of tot de bedragen die werkelijk aan Cowboy worden betaald door diens verzekering voor de vergoeding van de betreffende schade, waarbij het hoogste bedrag van toepassing is.
 13. Klachten
  1. Indien u klachten over producten van Cowboy heeft, neem dan gerust contact met ons op zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld staat.
  2. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ongeacht waar u woont. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.
  3. Indien u een consument bent, kunt u contact opnemen met de Federale Consumentenombudsdienst voor een buitengerechtelijke schikking van consumentengeschillen https://consumentenombudsdienst.be/nl.
  4. Bij een grensoverschrijdend geschil kunt u contact opnemen met het platform Online geschillenbeslechting van de Europese Unie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.
 14. Slotbepalingen
  1. Indien, om welke reden dan ook, een bepaling in deze overeenkomst ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan laat die constatering de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval verplichten partijen zich ertoe de bepaling die ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, in gezamenlijk overleg te vervangen door een nieuwe bepaling die de doeleinden van partijen zo dicht mogelijk benadert en de geest van deze voorwaarden behelst.
  2. Een verzuim of nalatigheid bij de naleving van een bepaling impliceert niet dat een dergelijke bepaling ongeldig is.

Bijlage - Modelformulier voor annulering

“MODELFORMULIER VOOR ANNULERING”

(vul dit formulier in en zend het alleen terug indien u de overeenkomst wilt annuleren) - Aan Cowboy NV, Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel, België, hello@cowboy.com

Ik/wij (*) deel/delen hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/van het leveren van de volgende dienstverlening (*),

- Besteld op (*)/ontvangen op (*),
- Naam consument(en), - Adres consument(en),
- Handtekening(en) consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingezonden),
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

App - Voorwaarden

 1. Welkom op de Cowboy app
  1. Wij zijn Cowboy NV, gevestigd aan de Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel, België.
   Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 0669.908.031
   BTW-nummer: BE0669.908.031
   -mail adres: hello@cowboy.com.
  2. Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van de Cowboy-app, te vinden via Google play en de App Store.
  3. Met de Cowboy-app kunt u uw persoonlijk Cowboy-account activeren en uw Cowboy-fiets gebruiken.
  4. Door de Cowboy-app te gebruiken, gaat u met deze voorwaarden akkoord. Indien u sommige van deze voorwaarden niet accepteert, dan is de enige oplossing voor u om te stoppen met elk gebruik van de Cowboy-app.
  5. Als u een vraag, een klacht of een suggestie met betrekking tot de Cowboy-app heeft, of als u contact met ons wilt opnemen, kunt u een bericht sturen naar hello@cowboy.com.
 2. Wie komt in aanmerking?
  1. U komt in aanmerking voor gebruik van de Cowboy-app indien u aan de volgende voorwaarden voldoet: u bent boven de 18 jaar en u bent niet juridisch handelingsonbekwaam; u bent de rechtmatige eigenaar van een Cowboy-fiets; u heeft een geldig e-mailadres; u heeft een mobiel apparaat met Internet-toegang en GPS-signaal; wij hebben het activeren van uw persoonlijke Cowboy-account bevestigd.
  2. Het gebruik van de Cowboy-app is kosteloos maar wel aan deze voorwaarden onderworpen. Wij kunnen weigeren om een persoonlijk Cowboy-account te activeren, zulks uitsluitend ter beoordeling van ons, en het persoonlijke Cowboy-account van enige gebruiker waarvan wij van mening zijn, zulks uitsluitend ter beoordeling van ons, dat hij/zij deze voorwaarden schendt of de Cowboy-app en/of een Cowboy-fiets misbruikt.
 3. Uw persoonlijk Cowboy-account activeren
  1. Om uw persoonlijk account te activeren, moet u ons uw e-mailadres, de verwijzing naar uw Cowboy-fiets en uw persoonlijke sleutel (die u ontvangen heeft bij levering van uw Cowboy-fiets) doorgeven. Zodra wij het activeren van uw persoonlijke Cowboy-account hebben bevestigd, kunt u uw Cowboy-fiets voor het eerst met de app in gebruik nemen.
 4. Uw Cowboy-fiets gebruiken
  1. Met de Cowboy-app kunt u:
   • uw snelheid en aanwijzingen tijdens het rijden in de gaten houden;
   • informatie bijhouden over uw eerdere ritten;
   • de locatie van uw Cowboy fiets volgen in geval van diefstal;
   • contact opnemen met onze fiets onderhouds- en reparatiedienst.
  2. Alleen als u Cowboy Connect heeft gekocht, kunt u met de (Cowboy) app:
   • het batterijniveau van uw Cowboy fiets controleren
  3. U bent alleen en exclusief aansprakelijk voor alle aspecten van uw fietstocht, waaronder de nakoming van alle regels met betrekking tot de weg, het verkeer en de verzekering die eventueel voor u gelden. Deze regels kunnen per land verschillen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of u in dit opzicht aan alle voorschriften voldoet. In België moet u bijvoorbeeld uw Cowboy voorzien van voor-, achter- en wielreflectoren en een fietsbel om te voldoen aan de wegcode.
  4. De kosten voor het gebruik van uw Cowboy-fiets en de app zijn voor uw eigen rekening, inclusief alle eventuele kosten betreffende uw mobiele apparaat, Internet-verbinding, GPS, herladen van de batterij, bel en reflectoren.
 5. Wij respecteren uw privacy

  De (Cowboy) app gebruikt cookies zoals aangegeven op onze website. Je persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid.
 6. Intellectueel eigendom
  1. Als u deze voorwaarden nakomt, bieden wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en herroepelijk gebruiksrecht voor de Cowboy app ten behoeve van niet-commerciële doeleinden, zoals beschreven in dit document.
  2. De Cowboy-app en alle content die wij u ter beschikking stellen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusief eigendom of zijn eigendom van de respectievelijke houders.
  3. U mag geen enkel deel van de Cowboy-app of van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze voorwaarden of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.
 7. Content
  1. Cowboy kan links naar apps/content/diensten van derden plaatsen voor informatiedoeleinden.
  2. Cowboy kan gebruikers ook toestaan om content zoals foto's, beoordelingen, beschrijvingen, commentaren, vragen en andere informatie (“user content”), die eigendom van de betrokken gebruiker zijn, op de website te posten.
  3. U gaat ermee akkoord om geen user content met enig commercieel of professioneel doel te posten, of user content die onwettige, schadelijk, beledigend, kwetsend, lasterlijk, inbreukmakend, intimiderend zijn of een inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer of anderszins ongepast zijn. Wij behouden ons het recht voor tot weigering en/of verwijdering van enige user content die naar onze mening, zulks ter beoordeling uitsluitend van ons, deze voorwaarden schendt.
  4. Door user content op de Cowboy-app te posten: verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde en onherroepelijke licentie om uw user content te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren betreffende Cowboy en enige andere van onze diensten en van de diensten van met ons gelieerde bedrijven; u verleent elke gebruiker van de Cowboy-app een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royalty-vrije licentie om uw user content te gebruiken, zoals toegestaan via de kenmerken van de Cowboy-app en conform deze voorwaarden; u verklaart en garandeert dat u alle rechten heeft, die vereist zijn voor de doeleinden van deze alinea.
 8. Overmacht
  1. Indien Cowboy door overmacht geen van haar verplichtingen jegens de Klant kan nakomen, wordt deze verplichting opgeschort tijdens de situatie van overmacht.
  2. Als gevallen van overmacht worden beschouwd: alle omstandigheden die buiten de wil en controle van Cowboy vallen, waardoor het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk gemaakt wordt. Dergelijke gevallen omvatten onder ander stakingen, brand, onderbreking van energieleveringen of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen, vertraagde levering of geen levering door leveranciers of andere derden.
 9. Aansprakelijkheid
  1. De Cowboy-app wordt "als zodanig” aangeboden, zonder expliciete of impliciete garantie van kwaliteit, accuratesse, juistheid, relevantie, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel of niet-inbreuk.
  2. We doen, noch expliciet, noch impliciet, enige toezegging met betrekking tot: de beschikbaarheid van de Cowboy-app op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de Cowboy-app, inclusief de user content en de links naar apps/content/diensten van derden.
  3. Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de Cowboy-app (het gebruik ervan of de onmogelijkheid om deze te gebruiken) en onze producten en diensten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.
  4. Onze aansprakelijkheid is in elk geval uitdrukkelijk uitgesloten voor indirecte schade zoals derving van inkomen, verlies van productiviteit, verlies van data, virussen, hacken, schade aan apparatuur waarop de Cowboy-app is gedownload, advocaatkosten of morele schade, waaronder (maar niet beperkt tot) reputatieschade.
  5. De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea's geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling en zelfs bij grove schuld.
  6. Indien Cowboy ondanks de voorgaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden voor een bepaalde schade, is de aansprakelijkheid van Cowboy in elk geval beperkt tot de door u betaalde prijs voor de betreffende Cowboy-producten of tot de bedragen die werkelijk aan Cowboy worden betaald door diens verzekering voor de vergoeding van de betreffende schade, waarbij het hoogste bedrag van toepassing is.
 10. Klachten
  1. Indien u klachten over producten van Cowboy heeft, neem dan gerust contact met ons op zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld.
  2. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ongeacht waar u woont. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van enig geschil met betrekking tot deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.
  3. Wanneer u een consument bent, kunt u contact opnemen met de Federale Consumentenombudsdienst voor een buitengerechtelijke schikking van consumentengeschillen https://consumentenombudsdienst.be/nl.
  4. Bij een grensoverschrijdend geschil kunt u contact opnemen met het platform Online geschillenbeslechting van de Europese Unie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.
 11. Beschermingsbeleid werknemers
  1. We accepteren geen discriminerende, beledigende of intimiderend gedrag naar Cowboy's werknemers of partners toe and eigenen ons het recht toe om alle service te weigeren indien dit beleid wordt overtreden.
  2. Voor meer informatie kan u hier ons beschermingsbeleid ten aanzien van werknemers vinden.
 12. Algemene bepalingen
  1. Indien, om welke reden dan ook, een bepaling in deze voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan laat die constatering de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval verplichten partijen zich ertoe de bepaling die ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, in gezamenlijk overleg te vervangen door een nieuwe bepaling die de doeleinden van partijen zo dicht mogelijk benadert en de geest van deze voorwaarden behelst.
  2. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zenden u vooraf bericht over wijzigingen via uw persoonlijke Cowboy account. Door de app na een dergelijke mededeling te gebruiken, bevestigt u dat u de gewijzigde voorwaarden zonder voorbehoud accepteert.
  3. U bevestigt dat wij van tijd tot tijd bijgewerkte of verbeterde versies van de Cowboy app kunnen uitbrengen en automatisch en elektronisch de versie van de Cowboy-app die u op uw mobiele apparaat gebruikt, kunnen bijwerken of upgraden. U gaat ermee akkoord dat dergelijke automatische bijgewerkte of verbeterde versies op uw mobiele apparaat worden geïnstalleerd en u gaat ermee akkoord dat de voorwaarden gelden voor dergelijke automatische bijgewerkte of verbeterde versies.
  4. Deze voorwaarden laten uw rechten, zoals bedoeld in dwingend recht, onverlet.
  5. Een verzuim of nalatigheid bij de naleving van een bepaling impliceert niet dat een dergelijke bepaling ongeldig is.
  6. Alle promoties zijn onverenigbaar met elkaar, tenzij anders vermeld.

Referral programma - Voorwaarden

 1. Deze Officiële Algemene Voorwaarden ("Officiële Regels") zijn van toepassing op personen die toegang hebben tot of gebruik maken van het Referral programma als verwijzer ("u", "uw" of "Aanbevelers") en als Genodigde ("Vriend") en Cowboy ("wij", "onze", "ons", "Cowboy"). Gelieve deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen voor u deelneemt aan het Referral programma. Door deel te nemen aan het Referral programma gaat u akkoord met de voorwaarden ervan. Door deel te nemen aan het Referral programma aanvaardt u deze Officiële Regels als bindend en bevestigt u dat u voldoet aan alle hieronder vermelde vereisten om in aanmerking te komen.
  1. Cowboy ("wij") biedt klanten ("u" of "verwijzer") de gelegenheid om vrienden uit te nodigen (“Vrienden” of "Genodigde") om de goederen of diensten van de Handelaar te kopen ("Diensten van de Handelaar") en de kans om een beloning te winnen ("De Beloning") door middel van een loting ("De Trekking").
  2. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. U kunt deze Overeenkomst beëindigen als u niet gebonden wenst te zijn aan dergelijke wijzigingen, maar als u gebruik blijft maken van ons Referral programma wordt u geacht de nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard.
 2. Beschrijving
  1. Dit Cowboy Referral programma is gestart op 22.11.2022 00:01 CET. Bestellingen die vóór deze datum zijn geplaatst, vallen niet onder het Referral programma en leiden niet tot aanmeldingen voor de verwijzer. De beslissende factor voor de verwijzing is de tijd in het computersysteem van Cowboy.
  2. Cowboy behoudt zich het recht voor alle elementen van dit aanbod op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
  3. Cowboy behoudt zich het recht voor op elk moment de uitreiking van een beloning aan een Genodigde of verwijzer te weigeren.
  4. Dit Referral programma kan op elk moment en naar eigen goeddunken worden gewijzigd of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. Voorwaarden voor deelname:
  1. Deelname aan dit Referral programma staat open voor personen die woonachtig zijn in België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk en Luxemburg, en die minstens 18 jaar oud zijn (of de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt) op de dag van de verwijzing.
  2. Om deel te nemen aan het Referral programma moeten de deelnemers een actieve Cowboy-account hebben.
  3. Het Referral programma van Cowboy is alleen van toepassing op nieuwe bestellingen van Cowboy Classic, Cruiser en Cruiser ST die bij of na de lancering van het programma zijn geplaatst.
  4. Cowboy Circular-bestellingen zijn uitgesloten van dit Referral programma.
  5. Cowboy-testrijders en Cowboy-medewerkers komen niet in aanmerking voor het Referral programma.
  6. Cowboy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te verhinderen deel te nemen aan deze of toekomstige promoties.
  7. Als een klant uit het Referral programma verwijderd wil worden, kan dit door contact op te nemen met: hello@cowboy.com.
 4. Identiteit van de deelnemer:
  1. In geval van een geschil over de identiteit van een deelnemer wordt de gemachtigde accounthouder van het e-mailadres dat op het moment van de aanmelding werd gebruikt, geacht de deelnemer te zijn.
  2. Een Gekwalificeerde Accounthouder is een natuurlijke persoon die een Internet Service Provider, een Online Service Provider of een andere organisatie (bv. bedrijf, onderwijsinstelling, enz.) is die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor gebruik met het aan het e-mailadres gekoppelde domein.
  3. Op verzoek van Cowboy moeten potentiële prijswinnaars bewijzen dat zij de gemachtigde accounthouder zijn van het e-mailadres dat gekoppeld is aan de aanmelding van de betreffende winnaar.
 5. Voorwaarden voor deelname:
  1. Elke Cowboy-klant wordt officieel opgenomen in het Referral programma van Cowboy na registratie op de speciale Referral webpagina van Cowboy, toegankelijk via de Cowboy-app door te klikken op 'Ontdek het programma'.
  2. Elke verwijzer krijgt 1 verwijzing voor elke Vriend die een aankoop van een Cowboy Classic, Cruiser of Cruiser ST voltooit.
  3. Cowboy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle deelnemers die het ongeschikt of niet gemachtigd acht uit te sluiten van het Referral programma.
 6. Beloningen en lotingsmechanisme:
  1. 3 winnaars ontvangen een prijs, genaamd de "Cowboy Kit" met een geschatte winkelwaarde van € 480,00. Inbegrepen in de kit zijn 1 Rapha-jack, 1 POC-helm, 1 Cowboy T-shirt, 1 Brooks Pannier-tas, en 1 Abus-slot.
  2. De prijzen worden uitsluitend door loting toegekend.
  3. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
  4. Alle toegekende prijzen worden toegekend "zoals ze zijn" en zonder enige garantie. De prijzen kunnen niet worden overgedragen, toegewezen of vervangen.
  5. Cowboy behoudt zich het recht voor een prijs te vervangen door een gelijke of hogere prijs.
  6. Het gebruik door Cowboy van bepaalde merken als prijzen impliceert geen band met of ondersteuning van deze merken.
  7. Wijzigingen in de Beloning worden aan het begin van elke trekkingsperiode aangekondigd en zullen in deze Algemene Voorwaarden worden opgenomen.
 7. Kansen, controle:
  1. De kans om een prijs te winnen hangt af van het aantal geldige aanmeldingen.
  2. De winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van belastingen, registratie, eigendomsrechten, vergoedingen, royalty's, verzekeringen en alle uitgaven in verband met het gebruik en de registratie van hun prijs. Dit omvat btw en onroerende voorheffing. Cowboy is niet aansprakelijk voor belastingen en kosten met betrekking tot de prijzen.
 8. Selectie van de winnaars en kennisgeving:
  1. Voor elke succesvol verwijzing ontvangt de verwijzer 1 aanmelding voor de volgende loting.
  2. Er zijn geen beperkingen op het aantal en de frequentie van uitnodigingen waarvoor een enkele Peter het initiatief neemt.
  3. Aanmeldingen voor de loting verdwijnen na de loting die aan de verwijzing gekoppeld was
  4. De trekking vindt plaats op de eerste dag van de maand, willekeurig gekozen uit in aanmerking komende verwijzers die minstens 1 succesvole verwijzing kregen toegewezen in de voorafgaande maand.
  5. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats binnen 2 weken na de trekking.
  6. De winnaars worden willekeurig gekozen uit alle geldige en in aanmerking komende deelnames binnen de deelnametermijn in overeenstemming met deze Officiële Regels.
  7. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht door Cowboy.
  8. Om een prijs te claimen, moeten winnaars de instructies in hun e-mailbericht volgen en binnen 7 dagen na het bericht reageren. Om een Beloning te winnen, moeten winnaars binnen 7 dagen na ontvangst van de documenten van Cowboy bevestigen dat hun adres correct is en een verklaring van afstand van deelname en disclaimer bevestigen. Als een winnaar deze acties niet binnen de aangegeven tijd voltooit, kan de prijs vervallen. Uit de andere in aanmerking komende deelnames zal dan willekeurig een andere winnaar voor deze prijs worden gekozen. Er kunnen maximaal vijf (5) andere winnaars worden geselecteerd, anders vervalt de prijs.
 9. Beloning van de Genodigde
  1. De Genodigde krijgt, vanaf 1-7-2023 12:00 CET 1 jaar gratis diefstalverzekering bij een nieuw geplaatste bestelling van een Cowboy Classic, Cruiser of Cruiser ST.
  2. De Beloning van de Genodigde kan niet worden toegepast op eerdere aankopen en is niet inwisselbaar voor contant geld.
  3. Dit Referral programma kan op elk moment en naar eigen goeddunken worden gewijzigd of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving.
  4. De Genodigde kan beslissen om geen diefstalverzekering aan zijn bestelling toe te voegen. Door de service niet aan zijn bestelling toe te voegen, doet de Genodigde afstand van zijn recht op de Beloning van de Genodigde.
  5. De Reward kan niet worden gecombineerd met andere kortingen of promoties.
 10. Privacy en Goedkeuring publicatie:
  1. Tenzij bij wet verboden, stemt de winnaar, als voorwaarde voor het ontvangen van de prijs, ermee in dat Cowboy zijn of haar naam en woonplaats zonder compensatie of vergoeding op de website van Cowboy of op een andere passende reclamedrager vermeldt met als doel het resultaat van het Referral programma bekend te maken. Met voorafgaande toestemming van de winnaar kan Cowboy, na verloting en zonder compensatie of vergoeding, de foto's, stemmen en/of winnende informatie van de winnaar gebruiken voor promotiedoeleinden in verband met het Referral programma en andere passende reclame.
 11. Algemene vrijwaring:
  1. Door deel te nemen aan dit Referral programma van Cowboy gaan deelnemers ermee akkoord dat Cowboy, de moedermaatschappij, filialen, werknemers en gelieerde ondernemingen ("gevrijwaarde partijen") enkel aansprakelijk zijn voor opzet, grove nalatigheid en nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.
  2. De gevrijwaarde partijen worden door de deelnemers gevrijwaard van elke aansprakelijkheid voor letsel, verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief directe of indirecte schade, schade als gevolg van nalatigheid, gevolg- of punitieve schade) aan personen of eigendom door opzet of nalatigheid, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, elk bezit, misbruik, niet-gebruik of gebruik van de prijs, toegang tot of deelname aan het Referral programma of enige activiteit in verband met het Referral programma, inclusief toegang tot en gebruik van de websites gekoppeld aan het Referral programma of elke claim van publieke rechten, laster of schending van privacy of goederen.
 12. Conflicten:
  1. Op dit Referral programma en de Officiële Regels is de wet van het land waar de deelnemer woont van toepassing. Indien tussen de partijen een geschil ontstaat, komen de partijen overeen zich te onderwerpen (i) aan een consumentenbemiddelaar voor de minnelijke schikking van het geschil of (ii) aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land van woonplaats.
 13. Privacybeleid:
  1. Cowboy is de verwerkingsverantwoordelijke. Door deel te nemen aan dit Referral programma stemt u in met de verwerking door Cowboy van uw persoonsgegevens die in het aanmeldingsformulier verstrekt zijn.
  2. Doeleinden van gegevensverwerking: Uw persoonsgegevens die u verstrekt voor het Referral programma worden door Cowboy gebruikt om uw deelname aan het Referral programma te beheren, voor webanalyse en, indien van toepassing, om u informatie te verstrekken over de producten of diensten van Cowboy.
  3. Grondslag van de verwerking: Tenzij anders bepaald, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het Referral programma.
  4. Bewaartermijn: Uw gegevens worden gebruikt zolang het nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Hoe lang wij uw gegevens bewaren, hangt dus af van het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. U kunt op elk moment verzoeken om beperking van uw gegevensverwerking of het wissen van uw gegevens of intrekking van uw toestemming door contact met ons op te nemen via hello@cowboy.com.
  5. Voor meer informatie over uw privacyrechten en het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens door Cowboy, zie ook het privacybeleid van Cowboy op cowboy.com.
 14. Bindende werking:
  1. Door deel te nemen aan dit Referral programma gaat u akkoord met de Officiële Regels (die door ons op elk moment kunnen worden gewijzigd of aangepast) en onze beslissingen in alle opzichten met betrekking tot de Officiële Regels, het Referral programma en/of de definitieve resultaten en wij gaan geen correspondentie of discussie aan in verband met de bindende werking ervan. Alle wetten en voorschriften zijn van toepassing op alle wetgevingsniveaus van het land waar de deelnemer woont.
 15. Kopie van de lijst van winnaars:
  1. Om een lijst met winnaars en hun locatie te ontvangen, stuurt u een e-mail naar Cowboy na de eerste dag van de maand die volgt op de bewuste trekking, maar niet later dan de 15de, en dit met als onderwerpregel "Cowboy-winnaars van het Referral programma".
 16. Copyright-mededeling:
  1. Cowboy is een geregistreerd handelsmerk in het land dat betrokken is bij het Referral programma.
 17. Diversen:
  1. Cowboy behoudt zich het recht voor om het Referral programma of de deelname van een deelnemer aan het Referral programma op te schorten of te beëindigen als virussen, programmeerfouten, menselijke tussenkomst of andere oorzaken buiten de controle van Cowboy de administratie, veiligheid of beveiliging beïnvloeden of anderszins een situatie creëren waarin Cowboy (naar eigen goeddunken) het Referral programma niet kan uitvoeren zoals gepland.
  2. Deelnemers die zich niet houden aan de Officiële Regels, wetten, regels of voorschriften met betrekking tot deelname aan het Referral programma overtreden, het verloop van het Referral programma manipuleren, of gedrag vertonen dat nadelig of oneerlijk is voor Cowboy, het Referral programma of een andere deelnemer, worden (naar eigen goeddunken van Cowboy) uitgesloten van deelname aan het Referral programma.
  3. Cowboy behoudt zich het recht voor om personen die niet in aanmerking komen, die gediskwalificeerd zijn of wier deelname aan het Referral programma anderszins uitgesloten is, uit te sluiten. Elke bepaling van de Officiële Regels die onuitvoerbaar wordt geacht, zal worden uitgevoerd voor zover toegestaan en de overige Officiële Regels blijven onaangetast. Als u vragen heeft over de Officiële Regels of het Referral programma, stuur ze dan per e-mail naar hello@cowboy.com.
 18. Organisator:
  1. Cowboy nv, Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel - België
  2. Op het Referral programma is de Belgische wetgeving van toepassing, zonder rekening te houden met wetsconflicten, waarbij men verschijnt voor en de bevoegdheid ligt bij een bevoegde rechtbank in Brussel, België. Uw deelname aan het Referral programma houdt in dat u instemt met dit toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank.
 19. Disclaimer:
  1. Cowboy en zijn moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, consultants, werknemers en agentschappen (gezamenlijk de "gevrijwaarde partijen") zijn niet aansprakelijk voor het volgende, indien dit te wijten is aan redenen buiten hun controle: (a) vertraagde, verloren, verkeerd gerichte, foutieve, vervormde of defecte transmissies of inputs; (b) telefoon-, elektronische, hardware-, software-, netwerk-, internet- of andere computer- of communicatiegerelateerde storingen of defecten; (c) onderbrekingen van het Referral programma, verwondingen, verliezen of schade veroorzaakt door incidenten buiten de controle van Cowboy of als gevolg van onbevoegde menselijke inmenging; of (d) drukfouten in materialen die verband houden met het Referral programma (voor zover wettelijk toegestaan).

Geef €250 ontvang €250 verwijzing - Voorwaarden

 1. In aanmerking komend programma
  1. Dit doorverwijzingsprogramma staat uitsluitend open voor geselecteerde Cowboy C4 model eigenaren (Classic, Cruiser, Cruiser ST) woonachtig in België en Nederland, die een e-mail hebben ontvangen met de details van de promotie rechtstreeks van Cowboy.
 2. Exclusieve verwijzingscode (scheidsrechter)
  1. Elke deelnemer ontvangt een unieke verwijzingscode voor eenmalig gebruik om te delen met één vriend.
  2. De doorverwijscode geeft €250 korting op de aankoop van een nieuwe Cowboy fiets voor de vriend (scheidsrechter).
  3. De code is geldig voor de aankoop van een nieuwe fiets tot middernacht 29 februari 2024 en kan maar één keer worden gebruikt.
  4. De korting kan niet worden gebruikt in combinatie met andere acties of kortingscodes.
  5. De verwijzingscode kan niet worden gebruikt voor bedrijven, fietsdealers, leasingaankopen of fiets-naar-je-werk regelingen.
 3. Cowboy Krediet (verwijzer)
  1. Verwijzers komen alleen in aanmerking voor €250 Cowboy tegoed nadat hun verwezen vriend(in) zijn Cowboy fiets heeft geactiveerd.
  2. Het tegoed wordt twee weken na activering van de fiets van de vriend toegekend.
  3. Het tegoed kan gebruikt worden voor aankopen op de Cowboy website, zonder productuitsluiting.
  4. Cowboy-tegoed dat is verdiend via het Friends to Friend-testritprogramma is 3 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.
  5. Cowboy tegoed kan gecombineerd worden met andere promotiecodes.
 4. Voorwaarden voor tegoed
  1. Het verwijzingskrediet is niet overdraagbaar, niet inwisselbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
  2. Het tegoed moet in één transactie worden gebruikt; een eventueel ongebruikt tegoed wordt niet gerestitueerd of gecrediteerd.
 5. Uitsluiting van andere programma's
  1. Cowboy tegoed verkregen via dit doorverwijzingsprogramma kan niet worden gecombineerd met beloningen of tegoeden verkregen via andere doorverwijsinitiatieven van Cowboy, waaronder MentionMe.
 6. Duur van het programma
  1. Het referral pilot programma is geldig van 1 februari 2024 tot 29 februari 2024. De exacte data worden direct aan de deelnemers gecommuniceerd.
  2. Cowboy behoudt zich het recht voor om het pilotprogramma op elk moment te verlengen, in te korten, aan te passen of te annuleren vanwege onvoorziene omstandigheden.
 7. Annulering en retourneren
  1. Als een verwezen vriend zijn bestelling annuleert of zijn fiets retourneert binnen de standaard retourtermijn van Cowboy, komen de doorverwijzingskorting en het tegoed van de doorverwijzer te vervallen.
  2. Deelnemers worden op de hoogte gesteld als hun recht op de beloning verandert door dergelijke omstandigheden.
 8. Geschillen
  1. Eventuele geschillen met betrekking tot het referral pilot programma worden naar eigen goeddunken van Cowboy opgelost.
  2. Deelnemers stemmen ermee in zich te houden aan de uiteindelijke beslissing van Cowboy in een geschilsituatie.
 9. Aanvaarding van voorwaarden
  1. Deelname aan het referral pilot programma betekent dat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
 10. Wijziging van de voorwaarden
  1. Cowboy behoudt zich het recht voor om elk aspect van het Friend to Friend testritprogramma zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Deelnemers worden aangemoedigd om de voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele updates of wijzigingen.
 11. Uitsluiting van deelnemers
  1. Cowboy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een deelnemer uit te sluiten van het programma als deze zich bezighoudt met ongeoorloofde activiteiten of de algemene voorwaarden schendt.
 12. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid
  1. Cowboy en zijn filialen zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen of verliezen die het gevolg zijn van incidenten buiten hun controle, waaronder technische storingen, ongeautoriseerde interferentie of drukfouten, voor zover wettelijk toegestaan.
 13. Toepasselijk recht
  1. Elk geschil dat voortvloeit uit het Friends to Friend testritprogramma is onderworpen aan de wetten van Beligium, zonder rekening te houden met wetsconflicten, met plaats en jurisdictie in een bevoegde rechtbank in Brussel, België. Door deel te nemen aan het aanbevelingsprogramma stemt u in met voornoemd toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en jurisdictie.
  2. Door deel te nemen aan deze promotie, stemmen deelnemers ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Cross en Cross ST Early Bird aanbod

 1. Aanbod: De Cross en Cross ST worden aangeboden voor de Early Bird prijs van € 3.499 tegenover de normale prijs van € 3.999, inclusief prestatie- en kleurupgrades.
 2. Looptijd: Dit aanbod is geldig van 19/03/2024 tot 30/09/2024. De Cowboy Connect functie kost normaal € 199 maar is gratis tot 11/07/2024.
 3. Rechten voorbehouden: Cowboy behoudt zich het recht voor om dit aanbod naar eigen goeddunken en op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te beëindigen, uit te breiden of anderszins aan te passen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, wijzigingen in de prijzen, inbegrepen functies en de geldigheidsperiode van het Cowboy Cross Early Bird aanbod.
 4. Beperkingen: De Early Bird prijs is geldig voor rechtstreekse aankopen via de Cowboy website. Uitgezonderd leasing, cycle-to-work plannen en B2B transacties.
 5. Deze Early Bird prijs is niet cumuleerbaar met andere promoties, kortingen, vouchers of peterschapsprogramma's.

"Summer Sale" Promotion - Terms

 1. Inleiding: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Zomervakantie" (de "Actie") die wordt aangeboden op de website van Cowboy ("Website"). Deelname aan de Promotie betekent acceptatie van deze voorwaarden.
 2. Promotieperiode: De Promotie begint op vrijdag 21 juni 2024 en eindigt op 31 juli 2024 om Elf uur 's avonds. Cowboy behoudt zich het recht voor om de Promotie eerder te beëindigen indien nodig.
 3. Promotiedetails: Deelnemers die in aanmerking komen, ontvangen de volgende aanbiedingen op modellen Cowboy-fietsen:
  1. Classic / Cruiser / Cruiser ST: Gratis Connect (ter waarde van €199) + Gratis Performance ter waarde van €299)
  2. Cross / Cross ST: Gratis Connect (ter waarde van €199). Gratis Performance is standaard inbegrepen bij Cross & Cross ST.
 4. Voorwaarden: De Actie is beschikbaar voor alle klanten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken. De actie is uitsluitend geldig voor directe aankopen via de Cowboy website en geldt niet voor leasing, fiets-naar-werk regelingen en business-to-business (B2B) transacties.
 5. Inwisseling van de aanbieding: U heeft geen kortingscode nodig. Voeg gewoon Performance en Connect toe aan uw winkelmandje en uw besparing wordt automatisch verrekend.
 6. Beperkingen: De Promotie kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast op Cowboy-fietsen die vóór 21 juni 2024 zijn besteld. Deze Promotie kan niet worden gecombineerd met andere promotiecodes, kortingen, vouchers of credits van referral programma's. De Promotie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Cowboy behoudt zich het recht voor om de beschikbare hoeveelheid promotiefietsen aan te passen. De Promotie is beperkt tot één fiets per persoon.
 7. Wijzigingen in de Promotie: Cowboy behoudt zich het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te annuleren of te beëindigen. Dit omvat het recht om de Promotie te verlengen, het aanbod aan te passen of deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 8. Levering: De levertijden voor de fietsen in de aanbieding worden duidelijk aangegeven op de website. Deze kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Voor het Verenigd Koninkrijk kunnen de levertijden langer zijn. Actuele leveringsinformatie wordt op de website vermeld.
 9. Algemene voorwaarden
  1. Gegevensbescherming: Door deel te nemen aan de Promotie gaan deelnemers akkoord met de verwerking van hun persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Cowboy voor het beheer van de Promotie.
  2. Aansprakelijkheid: Cowboy is niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met de Promotie, met uitzondering van aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.
  3. Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het rechtsgebied waar Cowboy actief is en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van dat rechtsgebied.
  4. Promotie Wijziging: Cowboy behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, inclusief de mogelijkheid om de Promotie op te schorten, uit te breiden of te beëindigen indien nodig.
  5. Gehele overeenkomst: Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de deelnemer en Cowboy met betrekking tot de Promotie en vervangen alle eerdere overeenkomsten, schriftelijk of mondeling.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor het aanmelden.

Oeps. Er is iets misgegaan. Probeer het nog eens of chat met ons als het nog steeds niet werkt.

We komen naar je toe

Test een van onze fietsen en ondervind zelf hoe hij past bij je stijl en je manier van fietsen.

Een test rider komt naar je toe en laat je de stad op een nieuwe manier ontdekken.

Boek een gratis testrit

Er zit een bon van €%1 in je winkelmandje

Zomer UITVERKOOP

De Cowboy Summer Sale is nu van start gegaan. Koop nu en bespaar tot €498 op 's werelds meest connected e-bike:

Koop nu Voorwaarden zijn van toepassing

Instagram Facebook Twitter YouTube