Verder naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden van de website

 1. Welkom op de website van Cowboy
  1. Wij zijn Cowboy NV, gevestigd aan de Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel, België.
   Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 0669.908.031
   BTW-nummer: BE0669.908.031
   -mail adres: hello@cowboy.com.
  2. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van onze website, bereikbaar via cowboy.com.
 2. Wij respecteren uw privacy
  Deze website maakt gebruikt van cookies, zoals vermeld in ons cookie-beleid. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform ons beleid voor gegevensbescherming.
 3. Intellectueel eigendom
  1. Als u deze voorwaarden nakomt, bieden wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en herroepelijk gebruiksrecht voor de website ten behoeve van niet-commerciële doeleinden, zoals beschreven in dit document.
  2. Deze website en alle content die wij u ter beschikking stellen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusief eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders.
  3. U mag geen enkel deel van de website of van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze voorwaarden of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.
 4. Content
  1. Cowboy kan links naar apps/content/diensten van derden plaatsen voor informatiedoeleinden.
  2. Cowboy kan gebruikers ook toestaan om content zoals foto's, beoordelingen, beschrijvingen, commentaren, vragen en andere informatie (“user content”), die eigendom van de betrokken gebruiker zijn, op de website te posten.
  3. U gaat ermee akkoord om geen user content met enig commercieel of professioneel doel te posten, of user content die onwettig, schadelijk, beledigend, kwetsend, lasterlijk, inbreukmakend, intimiderend zijn of een inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer of anderszins ongepast zijn. Wij behouden ons het recht voor tot weigering en/of verwijdering van enige user content die naar onze mening, zulks ter beoordeling van alleen ons, deze voorwaarden schendt.
  4. Door user content op deze website te posten: verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde en onherroepelijke licentie om uw user content te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren betreffende Cowboy en enige andere van onze diensten en van de diensten van de met ons gelieerde bedrijven; u verleent elke gebruiker van deze website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royalty-vrije licentie om uw user content te gebruiken, zoals toegestaan via de kenmerken van de website en conform deze voorwaarden; u verklaart en garandeert dat u alle rechten heeft voor de doeleinden van deze alinea.
 5. Aansprakelijkheid
  1. We doen, noch expliciet, noch impliciet, enige toezegging betreffende: de beschikbaarheid van de website op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, de continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de website, inclusief de user content en de links naar apps/content/diensten van derden.
  2. Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de website en van onze producten en diensten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.
  3. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade, waaronder (maar niet beperkt tot) reputatieschade.
  4. De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea's geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.
  5. Indien Cowboy ondanks bovenstaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden, is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot 100 EUR.
 6. Slotbepalingen
  1. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.
  2. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, dient u elk gebruik ervan of het bezoeken van de website te stoppen.

Fiets - Voorwaarden

 1. Identiteit van de vakhandelaar
  Wij zijn Cowboy NV, gevestigd aan de Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel, België.
  Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 0669.908.031
  BTW-nummer: BE0669.908.031
  -mail adres: hello@cowboy.com.
 2. Definitions

  Cowboy
  Cowboy NV, waarvan de gegevens hierboven bij 1 vermeld staan.
  Klant (hierna aangeduid als 'u' of 'Klant')
  Natuurlijke of rechtspersonen met wie Cowboy een overeenkomst sluit of met wie Cowboy onderhandelt over het sluiten van de overeenkomst.
  Consument
  Natuurlijke personen die handelen voor doeleinden buiten hun beroep, bedrijf of ambacht;
  Product
  Goederen of diensten, aangeboden door Cowboy
 3. Toepasselijkheid
  1. De verkoopvoorwaarden van Cowboy zijn van toepassing op elke offerte voor een product van Cowboy aan de Klant.
  2. Cowboy levert uitsluitend in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Cowboy levert Cowboy 1 fietsen exclusief in België en Nederland. Bij bestellingen met een leveringsadres in een ander land dan hiervoor vermeld, behoudt Cowboy zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
  3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u boven 18 jaar zijn en niet juridisch handelingsonbekwaam zijn en een geldig e-mailadres hebben. Indien Cowboy ter ore komt dat een bestelling gedaan is door een minderjarige, behoudt Cowboy zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
  4. Om uw Cowboy-fiets te kunnen gebruiken, moet u een mobiel apparaat met toegang tot internet en GPS-signaal hebben. Om te beginnen met het gebruik van uw Cowboy fiets, moet u eerst de Cowboy-app downloaden (beschikbaar via de App Store en Google Play) en uw persoonlijke Cowboy-account activeren. De Cowboy-app kan gratis gedownload en gebruikt worden. De gebruiksvoorwaarden van de Cowboy-app zijn hierop van toepassing.
  5. U bent alleen en uitsluitend aansprakelijk voor alle aspecten van uw fietstochten, waaronder de nakoming van alle regels met betrekking tot de weg, het verkeer en de verzekering die eventueel voor u gelden. Deze regels kunnen per land verschillen. Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of u in dit opzicht aan alle voorschriften voldoet. In België moet u bijvoorbeeld uw Cowboy voorzien van voor-, achter- en wielreflectoren en een fietsbel om te voldoen aan de wegcode.
  6. De kosten voor het gebruik van uw Cowboy-fiets en de app zijn voor uw eigen rekening, inclusief alle eventuele kosten betreffende uw mobiele apparaat, Internet-verbinding, GPS, herladen van de batterij, bel en reflectoren.
  7. Door een online bestelling op de website te plaatsen, accepteert u formeel de verkoopvoorwaarden van Cowboy, de gebruiksvoorwaarden van de Cowboy-app en het beleid voor gegevensbescherming van Cowboy. U vindt deze op onze website.
 4. Ons aanbod en uw bestelling
  1. Cowboy deelt in haar aanbod uitdrukkelijk mee, of dit een beperkte periode geldig is en of specifieke voorwaarden gelden, die anders zijn dan vastgesteld in deze verkoopvoorwaarden
  2. Cowboy geeft een duidelijke, volledige en juiste beschrijving van de producten die aan u worden verkocht, evenals van de stappen in het leveringsproces van Cowboy.
  3. De koopovereenkomst tussen ons is aangegaan, zodra Cowboy uw bestelling schriftelijk bevestigt. De bevestiging volgt nadat Cowboy een goedkeuring heeft ontvangen van de uitgever van uw kaart. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet door Cowboy geaccepteerd of verwerkt . Bij gebruik van de bankkaart van een andere kaarthouder bevestigt u dat u toestemming heeft om die bankkaart te gebruiken voor de aankoop bij Cowboy en om er de betaling mee te verrichten. Indien de uitgever van uw kaart de goedkeuring van uw betaling aan Cowboy zou weigeren, dan kan Cowboy niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of het niet leveren van uw bestelling. Cowboy accepteert de volgende betalingswijzen: Visa, MasterCard en Bancontact.
  4. Cowboy dient de goederen binnen 30 dagen nadat zij de order schriftelijk bevestigd heeft, te leveren.
  5. Om een product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelwagen. Daarna vult u uw contactgegevens en factuurgegevens in. Vervolgens bevestigt u de levering via Mondial Relay. Bij de laatste stap wordt u naar een overzichtspagina geleid. Door op de knop “bestellen en betalen” te drukken, accepteert u de voorwaarden van Cowboy. Na voltooiing van deze stappen wordt uw bestelling definitief.
 5. Recht op annulatie
  1. Als u een consument bent, dan heeft u het recht om uw aankoop te annuleren en de bestelling zonder opgave van redenen en zonder extra kosten (afgezien van de kosten voor retourzending) terug te zenden. Als u de aankoop annuleert, verliest u de toegang tot de Cowboy-app.
  2. De annulatieperiode verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een derde, anders dan de vervoerder en door u aangeduid, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Indien de goederen in meerdere partijen of delen worden geleverd, verstrijkt de annulatieperiode 14 dagen na de dag waarop u de laatste partij of het laatste deel fysiek in ontvangst neemt.
  3. Let wel: het recht op annulatie geldt niet indien goederen volgens de specificaties van de klant vervaardigd zijn of duidelijk gepersonaliseerd zijn.
  4. U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet meer dan 14 dagen nadat u ons gemeld heeft dat u deze overeenkomst met ons annuleert, terug te zenden of aan Cowboy te overhandigen. Aan de uiterste datum is voldaan, indien u de goederen terugzendt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.
  5. U bent slechts aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren ervan, anders dan wat benodigd is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen. Door het monteren van de pedalen en/of het rechtzetten van het stuur en/of het verstellen van de hoogte van het zadel, ontstaan mogelijk kleine krassen, waardoor de waarde van de fiets afneemt. Voor zover deze handelingen niet noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en het functioneren van de fiets vast te stellen, bent u jegens Cowboy aansprakelijk voor elke waardevermindering die door deze handelingen veroorzaakt is.
  6. Indien u de goederen naar Cowboy terugstuurt, kan Cowboy terugbetaling weigeren totdat zij de teruggezonden goederen ontvangen heeft of totdat u aangetoond heeft dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.
  7. Cowboy dient u uiterlijk 14 dagen na de dag waarop zij de door u teruggezonden goederen hebben ontvangen heeft, terug te betalen. Indien Cowboy aanbiedt om de goederen zelf af te halen, wordt u binnen 14 dagen terugbetaald, vanaf de dag waarop u Cowboy meegedeeld heeft dat u de koopovereenkomst annuleert.
  8. Cowboy dient dezelfde betalingsmethode te gebruiken als door u gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u nadrukkelijk anders overeengekomen bent, en op voorwaarde dat u geen extra kosten voor een dergelijke terugbetaling verschuldigd bent. Cowboy vergoedt de bijkomende kosten niet indien u uitdrukkelijk een levering gekozen heeft, die niet de goedkoopste standaard levering is, die Cowboy aanbiedt.
  9. U dient de bestelling en de verpakking gedurende de eerste 14 dagen na levering uiterst zorgvuldig te hanteren. Als consument bent u aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan wat benodigd is om de aard, de kenmerken en het functioneren ervan vast te stellen. Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, dient u het product slechts op dezelfde manier te hanteren en te inspecteren, zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
  10. Om gebruik te maken van uw recht op annulatie kunt u het formulier in bijlage invullen (of een gelijkluidende ondubbelzinnige mededeling doen) en deze per post of e-mail verzenden, zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld. Wij zenden u een bevestiging van uw annulatie.
 6. Prijs
  1. De toepasbare prijzen zijn de prijzen die gelden op het tijdstip waarop de koopovereenkomst aangegaan is. Tijdens de periode die Cowboy in zijn aanbod vermeldt, veranderen de prijzen van Cowboy niet; prijswijzigingen als gevolg van veranderingen van belastingpercentages zijn hierop een uitzondering.
  2. Tenzij anders voorzien, zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en alle overige belastingen, en exclusief de verzendkosten. De verzendkosten kunnen variëren, afhankelijk van de leveringswijze en het land van levering.
  3. Cowboy informeert u altijd over de totale prijs voordat u doorgaat naar uw bestelling.
 7. Betaling
  1. Wij accepteren alleen betaling vooraf via onze website via de betalingswijzen, vermeld op onze website (zie art. 4 hierboven).
  2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens slechts via encryptie met SSL-technologie verzonden. Voor betalingen met SSL is geen speciale software vereist.
 8. Garantie
  1. Indien u een consument bent, dan heeft u een wettelijke garantie van 2 jaar op de goederen die u van Cowboy gekocht heeft
 9. Levering en uitvoering
  1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u aan Cowboy opgegeven heeft als leveringsadres of adres van uitvoering van de dienstverlening.
  2. De levertijd die Cowboy aanduidt, dient te zijn gebaseerd op de omstandigheden die voor Cowboy van toepassing zijn wanneer de overeenkomst aangegaan is.
  3. Tenzij partijen een andere levertijd overeengekomen zijn, dient Cowboy de goederen fysiek te leveren of zeggenschap over de goederen aan de consument over te dragen zonder onnodige vertraging en niet meer dan 30 dagen vanaf het aangaan van de overeenkomst.
  4. Voor zover Cowboy verzuimd heeft om aan haar verplichting te voldoen van levering van de goederen op het met u overeengekomen tijdstip of binnen het met u overeengekomen tijdsbestek, dient u een beroep op Cowboy te doen om de levering uit te voeren binnen een bijkomende tijdsperiode die past bij de omstandigheden. Indien Cowboy nalaat om de goederen binnen die bijkomende tijdsperiode te leveren, heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen.
  5. De levering vindt plaats via Mondial Relay. Het proces gaat als volgt: (1) u maakt een afspraak en (2) de fiets wordt geleverd op de door u aangeduide plaats.
  6. Wanneer Cowboy de goederen aan u verzendt, gaat het risico van verlies van of schade aan de goederen op u over zodra u of een door u aangeduide derde, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Het risico gaat echter over op u bij levering aan de vervoerder indien de vervoerder de opdracht heeft gekregen om de goederen te vervoeren en die keuze niet door Cowboy is aangeboden, waarbij uw rechten jegens de vervoerder onverlet blijven.
 10. Overmacht
  1. Indien Cowboy door overmacht geen van haar verplichtingen jegens de Klant kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens de situatie van overmacht.
  2. Als gevallen van overmacht worden beschouwd: alle omstandigheden die buiten de wil en controle van Cowboy vallen, waardoor het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Dergelijke gevallen omvatten onder andere stakingen, brand, onderbreking van energieleveringen of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en/of het tijdelijk uitvallen van de webshop, vertraagde levering of geen levering door leveranciers of andere derden.
 11. Intellectuele eigendom
  1. Alle content die wij u ter beschikking stellen via onze website en alle overige communicatiemiddelen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusieve eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders.
  2. U mag geen enkel deel van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze bepalingen of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.
 12. Aansprakelijkheid
  1. We doen, noch expliciet, noch impliciet enige toezegging met betrekking tot:
  2. de beschikbaarheid van de app op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de app, inclusief de door gebruikers gegenereerde content en de links naar diensten van derden.
  3. Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door onze producten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.
  4. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals schade als gevolg van een ongeval, derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade zoals reputatieschade.
  5. De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea's geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.
  6. Indien Cowboy ondanks de voorgaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden voor een bepaalde schade, is de aansprakelijkheid van Cowboy in elk geval beperkt tot de door u betaalde prijs voor de betreffende Cowboy-producten of tot de bedragen die werkelijk aan Cowboy worden betaald door diens verzekering voor de vergoeding van de betreffende schade, waarbij het hoogste bedrag van toepassing is.
 13. Klachten
  1. Indien u klachten over producten van Cowboy heeft, neem dan gerust contact met ons op zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld staat.
  2. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ongeacht waar u woont. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.
  3. Indien u een consument bent, kunt u contact opnemen met de Federale Consumentenombudsdienst voor een buitengerechtelijke schikking van consumentengeschillen https://consumentenombudsdienst.be/nl.
  4. Bij een grensoverschrijdend geschil kunt u contact opnemen met het platform Online geschillenbeslechting van de Europese Unie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.
 14. Slotbepalingen
  1. Indien, om welke reden dan ook, een bepaling in deze overeenkomst ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan laat die constatering de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval verplichten partijen zich ertoe de bepaling die ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, in gezamenlijk overleg te vervangen door een nieuwe bepaling die de doeleinden van partijen zo dicht mogelijk benadert en de geest van deze voorwaarden behelst.
  2. Een verzuim of nalatigheid bij de naleving van een bepaling impliceert niet dat een dergelijke bepaling ongeldig is.

Bijlage - Modelformulier voor annulering

“MODELFORMULIER VOOR ANNULERING”

(vul dit formulier in en zend het alleen terug indien u de overeenkomst wilt annuleren) - Aan Cowboy NV, Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel, België, hello@cowboy.com

Ik/wij (*) deel/delen hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/van het leveren van de volgende dienstverlening (*),

- Besteld op (*)/ontvangen op (*),
- Naam consument(en), - Adres consument(en),
- Handtekening(en) consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingezonden),
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

App - Voorwaarden

 1. Welkom op de Cowboy app
  1. Wij zijn Cowboy NV, gevestigd aan de Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel, België.
   Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 0669.908.031
   BTW-nummer: BE0669.908.031
   -mail adres: hello@cowboy.com.
  2. Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van de Cowboy-app, te vinden via Google play en de App Store.
  3. Met de Cowboy-app kunt u uw persoonlijk Cowboy-account activeren en uw Cowboy-fiets gebruiken.
  4. Door de Cowboy-app te gebruiken, gaat u met deze voorwaarden akkoord. Indien u sommige van deze voorwaarden niet accepteert, dan is de enige oplossing voor u om te stoppen met elk gebruik van de Cowboy-app.
  5. Als u een vraag, een klacht of een suggestie met betrekking tot de Cowboy-app heeft, of als u contact met ons wilt opnemen, kunt u een bericht sturen naar hello@cowboy.com.
 2. Wie komt in aanmerking?
  1. U komt in aanmerking voor gebruik van de Cowboy-app indien u aan de volgende voorwaarden voldoet: u bent boven de 18 jaar en u bent niet juridisch handelingsonbekwaam; u bent de rechtmatige eigenaar van een Cowboy-fiets; u heeft een geldig e-mailadres; u heeft een mobiel apparaat met Internet-toegang en GPS-signaal; wij hebben het activeren van uw persoonlijke Cowboy-account bevestigd.
  2. Het gebruik van de Cowboy-app is kosteloos maar wel aan deze voorwaarden onderworpen. Wij kunnen weigeren om een persoonlijk Cowboy-account te activeren, zulks uitsluitend ter beoordeling van ons, en het persoonlijke Cowboy-account van enige gebruiker waarvan wij van mening zijn, zulks uitsluitend ter beoordeling van ons, dat hij/zij deze voorwaarden schendt of de Cowboy-app en/of een Cowboy-fiets misbruikt.
 3. Uw persoonlijk Cowboy-account activeren
  1. Om uw persoonlijk account te activeren, moet u ons uw e-mailadres, de verwijzing naar uw Cowboy-fiets en uw persoonlijke sleutel (die u ontvangen heeft bij levering van uw Cowboy-fiets) doorgeven. Zodra wij het activeren van uw persoonlijke Cowboy-account hebben bevestigd, kunt u uw Cowboy-fiets voor het eerst met de app in gebruik nemen.
 4. Uw Cowboy-fiets gebruiken
  1. Met de Cowboy-app kunt u:
   • uw Cowboy-fiets starten en stoppen;
   • het niveau van de batterij van uw Cowboy-fiets controleren;
   • uw snelheid en instructies tijdens het rijden zien;
   • informatie over fietstochten uit het verleden bewaren;
   • de plaats waar uw Cowboy-fiets staat, vinden bij diefstal;
   • contact opnemen met onze fiets onderhouds- en reparatieservice.
  2. U bent alleen en exclusief aansprakelijk voor alle aspecten van uw fietstocht, waaronder de nakoming van alle regels met betrekking tot de weg, het verkeer en de verzekering die eventueel voor u gelden. Deze regels kunnen per land verschillen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of u in dit opzicht aan alle voorschriften voldoet. In België moet u bijvoorbeeld uw Cowboy voorzien van voor-, achter- en wielreflectoren en een fietsbel om te voldoen aan de wegcode.
  3. De kosten voor het gebruik van uw Cowboy-fiets en de app zijn voor uw eigen rekening, inclusief alle eventuele kosten betreffende uw mobiele apparaat, Internet-verbinding, GPS, herladen van de batterij, bel en reflectoren.
 5. Wij respecteren uw privacy

  De Cowboy-app gebruikt cookies zoals vermeld in onze Cowboy-app. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons beleid voor gegevensbescherming.
 6. Intellectueel eigendom
  1. Als u deze voorwaarden nakomt, bieden wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en herroepelijk gebruiksrecht voor de Cowboy app ten behoeve van niet-commerciële doeleinden, zoals beschreven in dit document.
  2. De Cowboy-app en alle content die wij u ter beschikking stellen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusief eigendom of zijn eigendom van de respectievelijke houders.
  3. U mag geen enkel deel van de Cowboy-app of van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze voorwaarden of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.
 7. Content
  1. Cowboy kan links naar apps/content/diensten van derden plaatsen voor informatiedoeleinden.
  2. Cowboy kan gebruikers ook toestaan om content zoals foto's, beoordelingen, beschrijvingen, commentaren, vragen en andere informatie (“user content”), die eigendom van de betrokken gebruiker zijn, op de website te posten.
  3. U gaat ermee akkoord om geen user content met enig commercieel of professioneel doel te posten, of user content die onwettige, schadelijk, beledigend, kwetsend, lasterlijk, inbreukmakend, intimiderend zijn of een inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer of anderszins ongepast zijn. Wij behouden ons het recht voor tot weigering en/of verwijdering van enige user content die naar onze mening, zulks ter beoordeling uitsluitend van ons, deze voorwaarden schendt.
  4. Door user content op de Cowboy-app te posten: verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde en onherroepelijke licentie om uw user content te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren betreffende Cowboy en enige andere van onze diensten en van de diensten van met ons gelieerde bedrijven; u verleent elke gebruiker van de Cowboy-app een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royalty-vrije licentie om uw user content te gebruiken, zoals toegestaan via de kenmerken van de Cowboy-app en conform deze voorwaarden; u verklaart en garandeert dat u alle rechten heeft, die vereist zijn voor de doeleinden van deze alinea.
 8. Overmacht
  1. Indien Cowboy door overmacht geen van haar verplichtingen jegens de Klant kan nakomen, wordt deze verplichting opgeschort tijdens de situatie van overmacht.
  2. Als gevallen van overmacht worden beschouwd: alle omstandigheden die buiten de wil en controle van Cowboy vallen, waardoor het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk gemaakt wordt. Dergelijke gevallen omvatten onder ander stakingen, brand, onderbreking van energieleveringen of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen, vertraagde levering of geen levering door leveranciers of andere derden.
 9. Aansprakelijkheid
  1. De Cowboy-app wordt "als zodanig” aangeboden, zonder expliciete of impliciete garantie van kwaliteit, accuratesse, juistheid, relevantie, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel of niet-inbreuk.
  2. We doen, noch expliciet, noch impliciet, enige toezegging met betrekking tot: de beschikbaarheid van de Cowboy-app op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de Cowboy-app, inclusief de user content en de links naar apps/content/diensten van derden.
  3. Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de Cowboy-app (het gebruik ervan of de onmogelijkheid om deze te gebruiken) en onze producten en diensten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.
  4. Onze aansprakelijkheid is in elk geval uitdrukkelijk uitgesloten voor indirecte schade zoals derving van inkomen, verlies van productiviteit, verlies van data, virussen, hacken, schade aan apparatuur waarop de Cowboy-app is gedownload, advocaatkosten of morele schade, waaronder (maar niet beperkt tot) reputatieschade.
  5. De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea's geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling en zelfs bij grove schuld.
  6. Indien Cowboy ondanks de voorgaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden voor een bepaalde schade, is de aansprakelijkheid van Cowboy in elk geval beperkt tot de door u betaalde prijs voor de betreffende Cowboy-producten of tot de bedragen die werkelijk aan Cowboy worden betaald door diens verzekering voor de vergoeding van de betreffende schade, waarbij het hoogste bedrag van toepassing is.
 10. Klachten
  1. Indien u klachten over producten van Cowboy heeft, neem dan gerust contact met ons op zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld.
  2. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ongeacht waar u woont. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van enig geschil met betrekking tot deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.
  3. Wanneer u een consument bent, kunt u contact opnemen met de Federale Consumentenombudsdienst voor een buitengerechtelijke schikking van consumentengeschillen https://consumentenombudsdienst.be/nl.
  4. Bij een grensoverschrijdend geschil kunt u contact opnemen met het platform Online geschillenbeslechting van de Europese Unie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.
 11. Beschermingsbeleid werknemers
  1. We accepteren geen discriminerende, beledigende of intimiderend gedrag naar Cowboy's werknemers of partners toe and eigenen ons het recht toe om alle service te weigeren indien dit beleid wordt overtreden.
  2. Voor meer informatie kan u hier ons beschermingsbeleid ten aanzien van werknemers vinden.
 12. Algemene bepalingen
  1. Indien, om welke reden dan ook, een bepaling in deze voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan laat die constatering de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval verplichten partijen zich ertoe de bepaling die ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, in gezamenlijk overleg te vervangen door een nieuwe bepaling die de doeleinden van partijen zo dicht mogelijk benadert en de geest van deze voorwaarden behelst.
  2. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zenden u vooraf bericht over wijzigingen via uw persoonlijke Cowboy account. Door de app na een dergelijke mededeling te gebruiken, bevestigt u dat u de gewijzigde voorwaarden zonder voorbehoud accepteert.
  3. U bevestigt dat wij van tijd tot tijd bijgewerkte of verbeterde versies van de Cowboy app kunnen uitbrengen en automatisch en elektronisch de versie van de Cowboy-app die u op uw mobiele apparaat gebruikt, kunnen bijwerken of upgraden. U gaat ermee akkoord dat dergelijke automatische bijgewerkte of verbeterde versies op uw mobiele apparaat worden geïnstalleerd en u gaat ermee akkoord dat de voorwaarden gelden voor dergelijke automatische bijgewerkte of verbeterde versies.
  4. Deze voorwaarden laten uw rechten, zoals bedoeld in dwingend recht, onverlet.
  5. Een verzuim of nalatigheid bij de naleving van een bepaling impliceert niet dat een dergelijke bepaling ongeldig is.
Instagram Facebook Twitter YouTube